06:00 – 14:00

Mandag til fredag

Brødrene Berg

Gnr 14 Bnr 399, 8063 Værøy

Åpenhetsloven

OM ÅPENHETSLOVEN
Åpenhetsloven har som formål å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Loven sikrer også at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for disse grunnleggende rettighetene.

FORMÅL
Våre retningslinjer beskriver hvordan selskaper i konsernet Jarle Bergs Sønner Invest AS forholder seg til åpenhetsloven. Retningslinjene gjelder for følgende selskaper:

  • Jarle Bergs Sønner Invest AS
  • Brødrene Berg AS
  • Jarle Bergs Sønner AS
  • Brødrene B. Eiendom AS

Retningslinjene er vedtatt av styrene i de respektive selskaper i juni 2023.

Jarle Bergs Sønner Invest AS, og alle selskaper i konsernet, forplikter seg til å overholde kravene etter åpenhetsloven, og følge konsernets standarder for etikk og integritet i vår forretningsdrift. Vår erklæring skal sikre at konsernet og konsernets leverandører og forretningspartnere driver virksomhet i tråd med standarder for internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som følger av gjeldende lovgivning samt våre interne retningslinjer.

Målet er å sikre at alle ledd knyttet til vår aktivitet følger opp forpliktelser og krav. Etterlevelse av disse standardene er en forutsetning for avtaleinngåelse og samarbeid mellom konsernet og leverandører eller forretningspartnere. Det er den enkelt leverandøren eller forretningspartnerens ansvar å sørge for at deres leverandører og forretningspartnere overholder standardene i vår erklæring.

ANSVAR
Det er styret i de enkelte av konsernets selskaper som har ansvaret for å definere og vedta selskapets forhold og håndtering av åpenhetsloven. Retningslinjene gjelder for alle ansatte, ledelse og styrene i konsernet.

VÅR ERKLÆRING
Vi skal respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle deler av vår virksomhet. Vi forplikter oss til å være ansvarlige i vår deltakelse i næringslivet, og på den måten være en aktør som deltar i overgangen til et mer bærekraftig samfunn.

Konsernet Jarle Bergs Sønner Invest AS forplikter seg til å overholde FN Global Compacts ti prinsipper for et ansvarlig næringsliv. Prinsippene omhandler menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og anti-korrupsjon

VÅRE KRAV TIL LEVERANDØRER OG FORRETNINGSPARNERE
Vi skal arbeide sammen med leverandører og forbindelser for å bidra etter beste evne i overgangen til mer bærekraftige og rettferdige samfunn. Vi erkjenner at næringslivet har vesentlige oppgaver i denne omstillingen, og ønsker å ta vår del av ansvaret. I dette arbeidet skal vi forsterke våre egne ledelsessystemer, og vi skal kartlegge hvordan våre leverandører og forbindelser arbeider systematisk og målrettet for å ta hensyn til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sine egne bedrifter, og i sine verdikjeder. Arbeidet innebærer etterlevelse av kravene i åpenhetsloven, og dermed gjennomføring av aktsomhetsvurderinger for å fremme måloppnåelse knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi respekterer internasjonale anerkjente menneskerettigheter som blant annet fremgår av FNs Global Compact og ILO-konvensjonene om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. Særlig viktige rettigheter i ansvarlig næringsliv er forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid, organisasjonsfrihet og påvirkning på urbefolkning, men erklæringen er ikke begrenset til disse. Leverandører og forretningspartnere til vårt konsern plikter å sikre og respektere menneskerettigheter i sin forretningsdrift.

Leverandører og forretningspartnere plikter videre å sikre anstendige arbeidsforhold for sine ansatte i tråd med gjeldende vernelovgivning, blant annet ved å inngå skriftlige arbeidsavtaler, gi rimelig arbeidstid og lønnsvilkår, sikre fravær av diskriminering og tilstrekkelig HMS for de ansatte.

Leverandører og forretningspartnere skal videre jobbe for å begrense sin miljøpåvirkning, og utvise omsorg og ansvar for miljøet i sin håndtering av avfall og miljøfarlige stoffer samt utslipp av klimagasser.

PROSEDYRE FOR ARBEID MED ÅPENHETSLOVEN
Vi kartlegger og utfører regelmessig aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven § 4. Vi iverksetter tiltak for faktiske forhold og vesentlig risiko. Vi kontrollerer og dokumenterer effekt av tiltak samt kommuniserer med interessenter. I henhold til åpentsloven § 5, offentliggjøres og oppdateres vår redegjørelse innen juni hvert år, og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetenes risikovurderinger.

Redegjørelsen offentliggjøres på www.brodreneberg.no.

YTTERLIGGERE INFORMASJON
Hvis det ønskes informasjon om hvordan konsernet Jarle Bergs Sønner Invest AS, med tilhørende selskaper, håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i henhold til åpenhetsloven, er du velkommen til å ta kontakt med konsernets kontaktperson Aleksander Windstad med e-post aleksander@brodreneberg.no.

Vi svarer i henhold til svarfristene definert i åpenhetsloven § 7.

VÅR REDEGJØRELSE
Konsernet Jarle Bergs Sønner Invest AS og datterselskapene Brødrene Berg AS, Jarle Bergs Sønner AS og Brødrene B. Eiendom AS holder til på Værøy i Lofoten.

  • Jarle Bergs Sønner Invest AS leverer administrative tjenester til datterselskaper.
  • Jarle Bergs Sønner AS driver fiske, fangst og salg av hvitfisk og pelagisk fisk.
  • Brødrene Berg AS har virksomhet som omfatter kjøp av hvitfisk, produksjon og videreforedling. I tillegg salg av hvitfisk og videreforedlede produkter, primært til det norske og italienske markedet.
  • Brødrene B. Eiendom AS er eier av konsernets næringseiendommer, med Brødrene Berg AS som leietaker.

Med unntak for eksport av fisk og videreforedlede produkter i Brødrene Berg AS, foregår all virksomhet i konsernselskapene i Norge.

Alle selskapene i konsernet har vedtatt erklæring hvor selskapene forplikter seg til å overholde kravene etter åpenhetsloven, og følge konsernets standarder for etikk og integritet. Det er også utarbeidet og implementert retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som er avdekket gjennom aktsomhetsvurderinger
Selskapene i konsernet har gjennomført aktsomhetsvurderinger, både internt og mot leverandører og forbindelser. Det er verken internt eller eksternt avdekket forhold som utgjør trussel mot menneskerettigheter eller kravene om anstendige arbeidsforhold.

Tiltak som er iverksatt eller planlegges å iverksettes
Det er ikke iverksatt eller planlegges å iverksette tiltak.

Redegjørelsen er oppdatert 16.06.2024.